Reglement

Toelatingsvoorwaarden: De competentietest is toegankelijk voor iedereen vanaf 17 jaar die werkzaam is binnen het PC 314 of die gekoppeld is aan een erkende opleidingsverstrekker. Het is niet verplicht een voorgaande opleiding of cursus gevolgd te hebben. Als werknemer binnen het PC 314 kan je bij jouw werkgever de bedrijfscode aanvragen die je nodig hebt voor jouw registratie als fitnessbegeleider. Uiteraard raden wij aan een opleiding of cursus te volgen bij een private of publieke opleidingsverstrekker. Indien je wenst deel te nemen via een opleidingsverstrekker zal de opleidingsverstrekker of opleider instaan voor de registratie op het FE-Certified platform.

Geslaagd of niet geslaagd: Aangezien deze competentietest over de essentiële basiskennis gaat, die een fitnessbegeleider minstens moet hebben, ligt de drempel op 70%. Dit wil zeggen dat de kandidaat minstens 42 van de 60 meerkeuzevragen juist dient te beantwoorden. Wanneer de kandidaat niet slaagt voor de test, kan hij/zij een 2e poging aanvragen ten vroegste 1 week na het afleggen van de competentietest en rekening houdend met de vooropgestelde data van testing door opleidingsverstrekker of Fitness.be.

Testverloop: Elke werknemer binnen het PC 314 dient zich op voorhand in te schrijven voor de competentietest via info@fitness.be. Er zullen steeds verschillende data en locaties vermeld worden op de homepagina van www.fe-certified.be zodat iedere werknemer een geschikte dag en locatie kan selecteren. De kandidaat ontvangt een bevestiging via mail waar alle nodige informatie nogmaals vermeld staat. De kandidaat dient minstens 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn in het competentiecentrum, zodat de toezichter alles nog eens kort kan overlopen en volgende zaken kan controleren:

  • Identiteit: Elke kandidaat dient zijn/haar identiteitskaart voor te leggen. Op die manier kan de toezichter nagaan of de juiste persoon aanwezig is.
  • Aanwezigheid: De kandidaat dient een aanwezigheidsformulier te ondertekenen als bewijs van zijn/haar aanwezigheid.
  • Benodigdheden: Buiten iets om te drinken mag de kandidaat niets bij zich hebben. Smartphones of andere elektronische toestellen mogen niet in de broekzak blijven zitten, maar dienen achtergelaten te worden in de rugzak/handtas. Deze mogen uiteraard wel in de examenruimte geplaatst worden.

De competentietest bestaat uit 60 meerkeuzevragen met steeds 4 keuzemogelijkheden. Bij een fout antwoord of onbeantwoorde vraag wordt er 1 punt afgetrokken. De kandidaat krijgt 60 minuten om de test af te werken. Het is mogelijk om vragen over te slaan en later te beantwoorden door de knoppen vorige en volgende. Wanneer de totale tijd is verstreken stopt de test. Onmiddellijk na de test bestaat de mogelijkheid alle foute antwoorden te bekijken. Eens de test volledig is afgesloten, is dit niet meer mogelijk.

Maatregelen bij onregelmatigheden: Indien een kandidaat zich aan enige onregelmatigheid schuldig maakt kan de toezichter maatregelen nemen.

Onder onregelmatigheden wordt in elk geval verstaan:

  • Het op een onrechtmatige manier vooraf verkrijgen van de vragen.
  • Het tijdens de competentietest bij zich hebben van middelen die de uitslag kunnen beïnvloeden. Het is echter verboden om smartphones of andere elektrische apparaten bij zich te hebben.
  • Het tijdens de competentietest mondeling, schriftelijk of op een andere manier te communiceren met anderen zonder uitdrukkelijke toestemming van de toezichter.
  • Het frauderen, waaronder spieken op alle mogelijke manieren.

Bovenstaande maatregelen, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:

  • Het toekennen van een onvoldoende voor de competentietest.
  • Het ontzeggen van verdere deelname aan de competentietest

De toezichthouder kan na overleg met de accreditatiecommissie fitness van het PC 314 passende maatregelen van minder vergaande aard voorstellen ten aanzien van de kandidaat.

Opgelet! Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een halfuur na aanvang van de competentietest worden toegelaten. Indien de kandidaat meer dan 30 minuten te laat is door onvoorziene omstandigheden (verkeer, ongeval, panne, ...) kan de toezichthouder zelf beslissen de kandidaat alsnog te laten starten aan de competentietest. Belangrijk is dat de kandidaat zo snel als mogelijk contact opneemt met Fitness.be of de opleidingsverstrekker die de test organiseert?) via de contactgegevens hieronder en/of achteraan deze bundel.

Enkel bij gewettigde afwezigheid en bij verwittiging 48u voor de competentietest is het mogelijk een nieuw testmoment in te plannen.

Toezicht: Om controle en toezicht te houden op de kwaliteit van de competentietest en het toezien op naleving van het reglement, zal steeds een toezichthouder aanwezig zijn. Deze controleert conform de richtlijnen van het reglement de toelatingsvoorwaarden en legitimatie, alsook het verloop van de test.